Personal

E-post till personalen har formen fornamn.efternamn@nrl.fi

Johanna Vesterinen, bibliotekschef  (+358 0294 117 608)
Sirpa Janhonen, kontorschef
Anu Huuskonen, bibliotekssekreterare
Pasi Juttula, bibliotekssekreterare
Kaija Kirjavainen, bibliotekssekreterare
Sirpa Korhonen-Ritanen, biblioteksamanuens
Antton Koukkari, bibliotekssekreterare
Risto Laakkonen, bibliotekssekreterare
Karoliina Leppänen, bibliotekssekreterare
Kari Paakkinen, biblioteksamanuens
Elina Rauma, bibliotekssekreterare
Aki Ropponen, expeditionsmästare
Markku Räisänen, bibliotekssekreterare
Marita Sakalauskene, bibliotekssekreterare
Tommi Salakka, bibliotekssekreterare
Tuula Salakka, bibliotekssekreterare
Anu Tanninen, administrativ sekreterare (+358 294 117 610)
Emma Tiilikainen, bibliotekssekreterare
Päivi Valta, bibliotekssekreterare