Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon

Varastokirjaston Kansalliskirjastoon yhdistämistä selvittelevän työryhmän muistio valmistui marraskuussa 2012. Työryhmän toimeksianto oli seuraava:

  1. selvittää yhdistymisen edellytykset ottaen huomioon lainsäädännölliset, hallinnolliset ja rahoitusjärjestelyihin liittyvät näkökohdat; sekä henkilöstön asemaan, kirjaston kokoelmiin sekä tiloihin liittyvät kysymykset,
  2. laatia edellä mainittujen selvitysten pohjalta suunnitelma aikatauluineen Varastokirjaston mahdolliseksi yhdistämiseksi osaksi Kansalliskirjastoa.

Työryhmässä oli edustus seuraavista tahoista:

  • Helsingin yliopisto
  • Kansalliskirjasto
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Varastokirjasto

Työryhmän sihteerit olivat Anne Luoto-Halvari (OKM) ja Dorrit Gustafsson (Kansalliskirjasto). Ryhmä kokoontui 11 kertaa, ja lopputuloksena oli OKM:n julkaisu Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:1).

Julkaisu on saatavana >>

Työryhmän muistion tiivistelmässä lopputulos kuvataan näin:

Työryhmä kartoitti lisäksi Helsingin yliopiston, Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston näkemykset yhdistymisen edellytyksistä sekä arvioi mahdollisia kustannuksia (mm. tilakustannukset). Työryhmän esittämät vaihtoehdot sekä toimeksiannon että Helsingin yliopiston, Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston näkemysten pohjalta ovat seuraavat:

  1. Varastokirjasto yhdistetään Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon sijaintipaikkana Kuopio;
  2. Varastokirjasto yhdistetään Kansalliskirjaston Mikkelissä olevaan toimintaan;
  3. Varastokirjasto jatkaa toimintaansa Kuopiossa opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona eikä yhdistämistä Kansalliskirjastoon tapahdu.

Työryhmä arvioi edellä mainittuja vaihtoehtoja päätyen siihen, että lainsäädännölliset, hallinnolliset ja kokoelmiin liittyvät näkökohdat eivät muodosta estettä yhdistymiselle. Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto asettavat kuitenkin yhdistymisen ehdoksi Varastokirjaston toiminnan siirtämisen Mikkeliin tavoitteena alueen arkistokeskusta vahvistava ja digitaalista palvelukeskusta rakentava kokonaisuus. Varastokirjaston siirto Mikkeliin aiheuttaisi työryhmän selvityksen mukaan lisäkustannuksia. Yhdistyminen voisi Helsingin yliopiston kannan mukaan toteutua vasta siinä vaiheessa kun toimintojen siirto Mikkeliin käynnistyisi.

Varastokirjaston liittäminen osaksi Kansalliskirjastoa vuonna 2014 olisi toteutettavissa siinä tapauksessa, että Varastokirjaston toiminta jatkuisi nykyisissä tiloissa Kuopiossa. Tämä vaihtoehto on kuitenkin poissuljettu Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston asettamien ehtojen johdosta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Varastokirjasto jatkaa toimintaansa Kuopiossa OKM:n alaisena  virastona.

 

seuraava artikkeli >>>