Kokoelmien kartoituksen selvitystyö, hankeraportti

Tehdyn selvityksen mukaan poistojen yhteenlaskettu metrimäärä olisi 1 794 – 2 986 metriä, keskimäärin noin 2 400 metriä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Varastokirjastolle vuodelle 2018 määrärahan Varastokirjaston kokoelmien karsinnan selvitystyöhön. Tavoitteena oli laatia esiselvitys siitä, onko kokoelmissa aineistoja, jotka pystyttäisiin tulevaisuudessa turvallisesti poistamaan. Hanke käynnistettiin syyskuussa 2018 ja hankkeen loppuraportti valmistui joulukuussa 2018. Selvitystyön teki sekä raportin kirjoitti kirjastoamanuenssi Sirpa Korhonen-Ritanen. Kirjastosihteeri Päivi Valta osallistui hankkeen kokoelmatyön käytänteisiin. Toimistopäällikkö Sirpa Janhonen sekä kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen ovat toimineet hankkeen ohjaajina sekä hankeraportin esilukijoina.

Hankkeen tavoitteena oli paikantaa aineistokokonaisuuksia, joiden karsinta olisi tarvittaessa mahdollista. Perusteltujen poistojen kautta pystyttäisiin vapauttamaan Varastokirjaston nykyisiä tiloja uudelleen käytettäviksi. Tarkoituksena oli myös tutkia mahdollisuuksia Varastokirjaston karsivaan kokoelmatyöhön, jota ei ole juuri tehty kirjaston toiminnan aikana. Kokoelma on kasvanut ja karttunut, mutta karsintaa on tehty lähinnä yksittäiskappalein.

Aineistokartoituksessa selvitettiin viiden eri aineistoryhmän karsintamahdollisuuksia. Läpikäytyjä aineistoja olivat:

1) digitaalisina näköisjäljenteinä verkosta löytyvät kotimaiset kausijulkaisut,
2) digitaaliset kotimaiset klassikkomonografiat,
3) huonokuntoiset monografiat ja
4) monivarastokappaleiset monografiat sekä
5) Braille-pistekirjat

Näiden kohdalla aineistopoistot olisivat tietyin edellytyksin mahdollisia toteuttaa, joskin ennen poistotoimia tulee pohtia poistoista saavutettavia hyötyjä suhteessa mm. poistoprosessin resursointiin.

Tehdyn selvityksen mukaan poistojen yhteenlaskettu metrimäärä olisi 1 794 – 2 986 metriä, keskimäärin noin 2 400 metriä.

Hankeselvityksen lopussa pohditaan Varastokirjaston kokoelmapolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa. Kirjastot ovat poistaneet kokoelmistaan paperisia julkaisuja ja lähettäneet ne Varastokirjastoon. Kirjaston lakisääteisenä tehtävänä on ottaa vastaan ja säilyttää kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa aineisto tarvitsijoiden käyttöön. Sen sijaan, että Varastokirjasto harjoittaisi kokoelmastaan aktiivista poistoa, tulisi lähettävän kirjaston jatkossa pohtia paperisen kopion tarpeellisuutta ja lähettämistä Varastokirjastoon. Digitaalisen ja digitoidun aineiston määrän kasvaessa kaikilla kirjastosektoreilla joudutaan ennen pitkää käymään arviointia siitä, onko tarpeen tai kuinka kauan on tarpeen säilyttää sekä paperinen että digitaalinen aineisto – ja vielä: kenen tehtävänä säilyttäminen on.

Koko raportti luettavissa: Varastokirjaston kokoelmakartoituksen hanke.

Sirpa Korhonen-Ritanen

 

<< edellinen artikkeli  seuraava artikkeli>>