Page 26 / 159

Finsk tidskrift

1885 :6
Eckstein, E., Claudierne, roman anm, af L. A. ......... 387 l bokhandeln:
1885 :6
Eckstein, E., Prusias, roman anm, af L. A. ......... 387 l bokhandeln:
1885 :6
Edgren, Hj., Dikter i original och Öfversättning, anm. af N. F. • • • 471. l bokhandeln:
1885 :6
Ekholm, N. C. V. L. Charlier och K. L. Hagström, Fyrställiga logaritmisk-trigonometriska handtabeller, anm. af A. Donner 303. l bokhandeln:
1885 :6
Fredin, E., Skilda stämmor, anm af N. F. ............ 471. l bokhandeln:
1885 :6
Gets, B,, Om en forandret rettegangsmåde i straffesager, anm. af J. Serlachius ........................ 305. l bokhandeln:
1885 :6
Grane, V., Ströftåg bland hvardagsmenniskor, anm. af L. A, • • • 146. l bokhandeln:
1885 :6
Grubbe, S. Filosofiska skrifter i urval, utg. af A. Nyblaeus och R. Geijer, b. 7: Det skönas och den sköna konstens filosofi, anm. af E. Rindell 389. l bokhandeln:
1885 :6
Hagberg, Th., Cervantes' Don Quijote (Literaturhist. gengångare, II), anm. af W. B. ...................... 391. l bokhandeln:
1885 :6
Heiberg, H., Noveller, anm. af **.................... 150. l bokhandeln:
1885 :6
Hjelt, E., Bruchstücke aus den Briefen F. Wöhlers an J. J. Berzelius, anm. af U. Collan ................... 309. l bokhandeln:
1885 :6
Hubendick, L. A., Rådgifvare vid valet af lefnadsbana, V, anm. af F. G. 221. l bokhandeln:
1885 :6
I (förf. till En ung flickas historie m. fl.), Från vägar och stigar, skizzer, anm. af H-a. 227. l bokhandeln:
1885 :6
Kamke, Hanna, Barnet, dess vård och uppfostran, anm. af R, Sievers. 218. l bokhandeln:
1885 :6
Kielland, Alex. L., Else Trofast Karen anm. af W. B. 477 l bokhandeln:
1885 :6
Kielland, Alex. L., Fortuna anm. af W. B. 477 l bokhandeln:
1885 :6
Landtbruks-årsbok för Finland, l:sta årg. 1883 (äfven på finska), anm. af G. Grotenfelt ..................... 137. l bokhandeln:
1885 :6
Leinberg, K, G., Bergenheimska realskolan i Åbo anm. af M. G. S. • • • 52. l bokhandeln:
1885 :6
Leinberg, K, G., Handlingar rörande Haapaniemi krigsskola anm. af M. G. S. • • • 52. l bokhandeln:
1885 :6
Lieblein, J., Gammel aegyptisk religion, II anm. af K. J. Hartman • 59. l bokhandeln:
1885 :6
Lundberg, E., Ur tvenne verldar, roman, anm. af ** ....... 226. l bokhandeln:
1885 :6
Lundqvist, E, April, roman, anm. af C. G. E. .......... 141. l bokhandeln:
1885 :6
Maamiehen kalenteri ja käsikirja, toim. F. Forssell, anm. af G. Grotenfelt .......................... 139. l bokhandeln:
1885 :6
Melin, K, A., Några dikter af Thomas Moore, anm, N. F. • • • • • 471. l bokhandeln:
1885 :6
Nordensvan, G., Figge, en berättelse ur konstnärslifvet, anm. af C. G. E. 141. l bokhandeln:
1885 :6
Nyblom, C R, Estetiska studier, ny saml., I II, anm, af C, G. E. • 474. l bokhandeln:
1885 :6
Nyström, C. A, Handbok i telefoni, anm. af F. Zetterman ..... 144, l bokhandeln:
1885 :6
Segerstedt, A, Taflor ur minnet, anm. af L. A .......... 146, l bokhandeln:
1885 :6
Svedelius, V. E., Minne af generallöjtnanten, frih. Georg Carl von Döbeln, anm. af S. Nordenstreng ............... 55, l bokhandeln:
1885 :6
Svensk vältalighet, utg. af J. Almén, anm. af K. L-m. ...... 223. l bokhandeln:
1885 :6
Tegnér, Esaias, Samlade skrifter, jubelfest uppl, b. 4, anm. af K. Lindström .......................... 222. l bokhandeln:
1885 :6
Theokritos' idyller, öfvers. af E. Lagerlöf, anm. af F. Gustafsson • • 224. l bokhandeln:
1885 :6
Utdrag ur Åbo Domkyrkas räkenskaper 1553-1634, utg. af B. Hausen (Bidr. till Åbo stads historia, I), anm. af M. G. S. 136. l bokhandeln:
1885 :6
Utdrag ur Åbo stads dombok 1624-1625, utg. af C. von Bonsdorff (Bidr. till Åbo stads historia, II) anm. af M. G. S. ..... 384. l bokhandeln:
1885 :7
Wenström, E., & Lindgren, E., Engelsk-svensk ordbok, ster. uppl., h. 1, anm. af [nekrologi] ...... 225. l bokhandeln:
1885 :7
Wieselgren, H., Cavour, Italiens befriare, anm. af E. Öhrnberg 300. l bokhandeln:
1885 :7
Bref från Bonn, af I. A. Heikel ................ 236. Öfversigt:
1885 :7
Den franska Talisman-expeditionen, af E. Eriksson ........ 155, Öfversigt:
1885 :7
Handarbetsutställningen i Helsingfors 1885, I-II, af A. H nen. 310, 393. Öfversigt:
1885 :7
Julliteratur, af W. C. och A. H: nen. ............... 483. Öfversigt:
1885 :7
Konstutställningen 1885, I -II, af -nn- ........... 151, 228. Öfversigt:
1885 :7
Landtdagen 1885, II, af A. G-g. ................ 63. Öfversigt:
1885 :7
Nya teatern af A. B. och -stst-: Blindbockar (402) - En gård utan husbonde (404) - Kriget om millionerna (479) - Gengångare (481) - Hos hans excellens (482) - Guldspindeln (482). Öfversigt:
1885 :7
Nya teatern af A. B. och -stst-: Herr ministern (400) - På gröna lund (400) - Andra ungdomen (401) Öfversigt:
1885 :7
Sveriges konst i dess yngsta skede, I-II af G-g N. ................. .70, 314. Öfversigt:
1886 :1
Agrell, Alfh. (Thyra), Från land och stad, skildringar ................................. anm. af H-a. 132, I bokhandeln:
1886 :1
Agrell, Alfh. (Thyra), Hvad ingen ser, berättelser ...........anm. af H-a. 132, I bokhandeln:
1886 :1
Boldt, R., Nägeli contra Darwin ............................... 246. Uppsatser:
1886 :1
e., E. G. von Hertzens minne.................................. 16 Uppsatser:
1886 :1
e., Ett inlägg i nattvardsfrågan ................................ 401. Uppsatser:
1886 :1
Estlander, C. G., C, D. af Wirsén och idealismen .............. 180, Uppsatser:
1886 :1
Estlander, Svenska akademiens stiftande ........................... 263. Uppsatser:
1886 :1
Gadd, M., Litet statistik om vetenskapsmän .................... 363. Uppsatser:
1886 :1
Grotenfelt, O., Den nyaste finska novellistiken.................. 3. Uppsatser:
1886 :1
Hagelstam, Jarl, Kvinnofrågan ur naturvetenskaplig synpunkt .... 435. Uppsatser:
1886 :1
Heikel. I. A., Våra folkskrifter ................................. 95. Uppsatser:
1886 :1
Jensen, Alfr.. Nekrassoff, ett ryskt skaldeporträtt ............... 341. Uppsatser:
1886 :1
Lindgren, Hellen, George Eliot.................................. 450. Uppsatser:
1886 :1
Neovius, A., Verldsspråket Volapük........... ................. 161. Uppsatser:
1886 :1
Nielsen, Y., Norge före under och efter valen år 1885 .......... 30. Uppsatser:
1886 :1
Nordqvist A. Fr., Iwán Sergejewitsch Aksákoff och det slavofilska partiet i Ryssland ................................... 210, Uppsatser:
1886 :1
Ramsay, Aug., En förestående reform .......................... 283. Uppsatser:
1886 :1
Schultén, M. W. af, Skolungdomens helsotillstånd .............. 321, Uppsatser:
1886 :1
Schybergson, E., Några synpunkter i fråga om den såkallade Finska deputationen ........................................ 241. Uppsatser:
1886 :1
Tigerstedt, K. K., Göran Magnus Sprengtporten, XVIII: Sprengtporten 1789-1808, III ............................... . 81. Uppsatser:
1886 :1
- a- I maj, poem ............................................. 376. Vitterhet:
1886 :1
-a-, Liten siska............................................. 458. Vitterhet:
1886 :1
Erkko, J. H., Dikter, öfvers. fr. finskan af W. S. ............ .. 122. Vitterhet:
1886 :1
L-r, Jephtas dotter, två taflor ............................... 292. Vitterhet:
1886 :1
Lindh, Th., Stackars Johan .................................... 107. Vitterhet:
1886 :1
Lybeck, M., Upplandning, skärgårdssaga........................ 221. Vitterhet:
1886 :1
Nordmann, P., Resan till Rinum, naturstudie ................... 202. Vitterhet:
1886 :1
Reuter, Jon., Lycksalighetens ö, poem .......................... 375. Vitterhet:
1886 :1
Reuter, Jon., Verdandi ................................................. 457. Vitterhet:
1886 :1
Tolstoj, Leon, Lifvet i städerna ................................. 49. Vitterhet:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>