Page 24 / 159

Finsk tidskrift

1884 :8
Vielles, J., Mémoires de Bombonnoux, anm. af M. G. Schybergson 71. I bokhandeln:
1884 :8
Vårkalender på vers oeh prosa, utg. af Upsala studenter, anm. af F. E. ..................... 64. I bokhandeln:
1884 :8
Wallis, Kurt, Bakterierna som sjukdomsorsak, anm. af H. L. . . 379. I bokhandeln:
1884 :8
Wasili, Grefve Paul, Från Berlins salonger, anm. af L. A. ... 306. I bokhandeln:
1884 :8
Yonge, Miss, Stordåd och ädla handlingar, anm. af L A. . . . , 138. I bokhandeln:
1884 :8
Bildande konst, af J. J. T-n .............. 387. Öfversigt:
1884 :8
Från Parisersalongen 1884, af H-a ..... ....... 152. Öfversigt:
1884 :8
Literatur for barn och ungdom af A. H-nen ........ 470. Öfversigt:
1884 :8
Literaturbref från Danmark, af Sigurd Müller ........ 72. Öfversigt:
1884 :8
Literaturbref från Stockholm, af A. F. ......... 307, 467. Öfversigt:
1884 :8
Polemiskt, med anledning af hr Fredr. Elfvings uppsats om ,Olika verldsåskådningar , af A. F. G, med svar af F. E. ...... 317. Öfversigt:
1884 :8
Rättelse, af I. Flodström ................ 400, Öfversigt:
1884 :8
Svenska teatern, af -nn- och R. v. W. En kinkblåsa (238) - Nerkingarne (239) - Resan till Kina (312) - Debutanten och hennes far (313) - Derblays giftermål (314) Öfversigt:
1884 :8
Svenska teatern, af -nn- och R. v. W. Konungens fogde (394) - Mellan bjudningarna (394) - Herr och fru Denis (395) - Det skadar inte (396) - Maria Stuart (396) Öfversigt:
1884 :8
Svenska teatern, af -nn- och R. v. W. Ständigt sysselsatt (476) - Roderik Heller (477) - Frou-frou (478). Öfversigt:
1885 :1
Aarne, Strån, anm. af H-a. ............... 62. l bokhandeln:
1885 :1
Ahlgren, Ernst, Från Skåne, studier, anm. af H -a . . . . . . . 223. l bokhandeln:
1885 :1
Akrell, Carl, och v. Troil, S. G., Minnen från Carl XlV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar, d. l, anm. af A. L. Sundholm .... 219. l bokhandeln:
1885 :1
Alcott, Louise M., m. fl., Flickhistorier (Läsn. f. ungd. af utm. eng. förf., XVIII), anm. af L. A. ............ 308. l bokhandeln:
1885 :1
Anna A., Utan namn, berättelser, anm. af H-a ........ 223. l bokhandeln:
1885 :1
Donner, A., Ett internationelt astronomiskt företag ....... 181. Uppsatser:
1885 :1
Elfving, Fr., Den religiösa frågan i vårt land ......... 15. Uppsatser:
1885 :1
Esselde, Gustave Flaubert ................ 441. Uppsatser:
1885 :1
Fagerlund, L. W., En hospitalsinteriör från medlet af förra seklet . 189. Uppsatser:
1885 :1
Fontell, A. G., Finlands folkmängd 1571 jemförd med Sveriges . 100, 244, Uppsatser:
1885 :1
Gustafsson, F., Porthans pedagogik ............ 86. Uppsatser:
1885 :1
Lindh, Th, Religiösa spörsmål I-IV .......... 325, 407. Uppsatser:
1885 :1
Linné och Petrus Kalm, ett aktstycke ............ 296. Uppsatser:
1885 :1
Lönnbeck, A., De pergarneniska fynden ........... 245. Uppsatser:
1885 :1
På Sveaborg 1808, dagboksanteckningar af en belägrad ..... 358. Uppsatser:
1885 :1
Schybergson, E, Om gift kvinnas eganderätt ......... 3. Uppsatser:
1885 :1
Schybergson, M. G., Tvenne Gustavianer, II: Gustaf Mauritz Armfelt . 417. Uppsatser:
1885 :1
Schück, H., Dr Brandes' uppsats om Hamlet och Montaigne .... 264. Uppsatser:
1885 :1
Thordén, K. M., Om telefonen .............. 342. Uppsatser:
1885 :1
Tigerstedt, K. K., Göran Magnus Sprengtporten, XVII: Sprengtporten 1789-1808, 2 .................. 165. Uppsatser:
1885 :1
Tikkanen, J. J., Den yttersta domens konstnärliga framställning i Italien ...................... 85. Uppsatser:
1885 :1
V. M. v. B, Något om parti-benämningar .......... 29. Uppsatser:
1885 :1
Willebrand, R. F. v., En modern författare .......... 45. Uppsatser:
1885 :1
Öhrnberg, E., Ministerskiftenas historia i Sverige efter 1867 .... 107. Uppsatser:
1885 :1
Kerfstedt, Amanda, Kärlek, I-II ........... 116, 195. Vitterhet:
1885 :1
Nyare fransk poesi, öfvers. af G. Björkman .......... 53. Vitterhet:
1885 :1
Rosamunda, Småstadsvyer ................ 288. Vitterhet:
1885 :1
Tavaststjerna, K. A., Epilog, å Nya teatern den 6 maj 1885 . . . 376. Vitterhet:
1885 :1
Öfversättningar från engelskan af C. Snoilsky ......... 300. Vitterhet:
1885 :2
Bergh, P., Räknekonstens grunder, anm. af A. Ramsay ..... 315, I Bokhandeln:
1885 :2
Bock, Carl, Hufvudjägarne på Borneo, anm. af O. Nordqvist . . . 305. I Bokhandeln:
1885 :2
Bodenstedt, Friedr., Mirza-Schaffys sånger, öfvers. af G. Björkman, anm. af -l-m-n ................ 466. I Bokhandeln:
1885 :2
Brunér, Edv. af, Latinsk elementargrammatik, 3 uppl. omarb. af C. Synnerberg, anm. af F. Gustafsson .......... 382, I Bokhandeln:
1885 :2
Carlyle, Th., Franska revolutionen, h. 1-6, anm. af M. G. Schybergson ............... ...... 311. I Bokhandeln:
1885 :2
Consistorii Academici Aboënsis äldre protokoller, utg. af Finska hist. samf,, I, anm. af C. G. Estlander ........... 57. I Bokhandeln:
1885 :2
Conway, Hugh, Töcken och ljus, anm. af H-a ........ 145. I Bokhandeln:
1885 :2
Crawford, F. M., Doktor Claudius, roman, anm. af L. A. . . . . 143. I Bokhandeln:
1885 :2
Dahl, Konr., Et Slor, fortaelling anm. af -ck ........ 228. I Bokhandeln:
1885 :2
Dahl, Konr., Ly, fortaelling anm. af -ck ........ 228. I Bokhandeln:
1885 :2
Dahn, Felix, Felicitas, hist. roman, anm. af F, Gustafsson .... 68. I Bokhandeln:
1885 :2
Dehn, Isr., Tidens Lösen, novelle, anm. af C. G. E. ...... 226. I Bokhandeln:
1885 :2
Draba, Verna, Romantiska öden, anm. af L-s-I. ....... 384. I Bokhandeln:
1885 :2
Falke, J. von, Konststilar och konstslöjd, öfvers. och bearb. af G. Upmark, anm. af J. J. T. .............. 460. I Bokhandeln:
1885 :2
Froebel, Revista de instruccão primaria, 1882-84, anm. af C. G. E. 150. I Bokhandeln:
1885 :2
Fryxell, And., Min historias historia, anm. af M. G. Schybergson . . 216. I Bokhandeln:
1885 :2
Garborg, Arne, Bondestudentar, fortselling, anm. af F. E. .... 467. I Bokhandeln:
1885 :2
George, Henry, Sociala spörsmål, anm. af R. Westermarck .... 141. I Bokhandeln:
1885 :2
Goldschmidt, M., Nemesisberättelser i urval, anm. af C. G. E. . . . 225. I Bokhandeln:
1885 :2
Grundtvig, Sven, Danska folksagor, öfvers. af G. af Geijersstam, anm. af H-a. ............... .... 462. I Bokhandeln:
1885 :2
Hafström, Aug, De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600-1884, anm. af C. G. E. ................. 144. I Bokhandeln:
1885 :2
Hertzberg, R., Nya dikter, anm. af Fredr. Elfving ....... 64. I Bokhandeln:
1885 :2
Hubendick, L. A., Rådgifvare vid valet af lefnadsbana, IV, anm. af F. Gustafsson ................... 147. I Bokhandeln:
1885 :2
Ibsen, H, Kuninkaan alut anm. af O. Grotenfelt ..... 386 I Bokhandeln:
1885 :2
Ibsen, H, Yhteiskunnan tukeet anm. af O. Grotenfelt ..... 386 I Bokhandeln:
1885 :2
Karl Johan, Stundens barn, en saml. dikter, anm. af Fredr. Elfving. 64. I Bokhandeln:
1885 :2
Kellgren, Joh. Henr,, Samlade skrifter, godtk.-uppl., anm. af C. G. Estlander .................... 57. I Bokhandeln:
1885 :2
Knudsen, K., Latinskole uden latin, anm. af F. Gustafsson .... 148. I Bokhandeln:
1885 :2
Koren, Charlotte, Hans Skjaebne, fortaelling, anm. af C. G. E. ... 225. I Bokhandeln:
1885 :2
Lagus, Wilh., Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen, anm. af C. G. Estlander .............. 57. I Bokhandeln:
1885 :2
Lamb, Charles & Mary, Shakespearen satuja, anm. af. O. G. ... 212, I Bokhandeln:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>