Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon –muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti elokuussa 2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys hallituksen esitykseksi Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Työryhmän toimikaudeksi määriteltiin 1.9 - 15.11.2017.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys säädösmuutoksineen Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon siten, että yhdistyminen voi tapahtua 1.1.2019 alkaen.

Työryhmän laatiman hallituksen esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Varastokirjaston hallinnassa oleva toiminta ja omaisuus Kansalliskirjastolle, joka hallinnoisi kokoelmia yhtenä kokonaisuutena. Tästä kokonaisuudesta osa sijoittuisi arviolta vuodesta 2021 lähtien Mikkeliin ja toiminta Kuopiossa lakkaisi. Varastokirjaston henkilöstö siirtyisi Helsingin yliopiston palvelukseen 1.1.2019.

Yhdistäminen perustuu hallitusohjelman keskushallinnon uudistamisen kehittämisperiaatteisiin, joissa on todettu Varastokirjaston olevan liian pieni yksikkö toimiakseen itsenäisenä virastona. Esityksellä ratkaistaisiin Kansalliskirjaston ja nykyisen Varastokirjaston aineistojen tilajärjestelyt noin vuoteen 2030 saakka. Yhdistäminen mahdollistaisi toiminnallisuuksien ja palvelutoiminnan laadullisen yhteiskehittämisen.

Työryhmä esittää myös, että kulttuuriaineistolakia arvioidaan digitaalisen toimintaympäristön kehitys huomioon ottaen ja että Kansalliskirjasto määrittelee yhdessä kirjastoverkon kanssa tarvittavan säilytyspolitiikan kansalliset linjaukset varastokirjastoaineiston osalta hyödyntäen työryhmässä syntynyttä tausta-aineistoa.

Muistio on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioiden ja selvitysten sarjassa, ja se on saatavilla opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-537-2. Muistioon voi jättää lausunnon. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2018 opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi.

Lisätietoja Varastokirjastossa antaa
kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen
johanna.vesterinen (at) varastokirjasto.fi
Puh. 0294 117 608